"Tồn tại, tăng trưởng và phát triển bền vững là các trọng tâm mà các nhà lãnh đạo đều tâm tư để đi qua thời cuộc này".