"Cấp độ ứng biến cao nhất của một doanh nghiệp phải là ứng biến một cách chủ động để phát triển bền vững hơn."