"Những nỗ lực được tích lũy bền bỉ, cộng với tri thức và những trải nghiệm, sẽ tạo nên tầm nhìn, kiến tạo nên những giá trị đích thực."