"Đạt được doanh số tốt trong thời gian ngắn là những kì tích. Nhưng kì tích chỉ có thể lập nên khi chúng ta có khát vọng."