Trung tâm năng lượng tái tạo, trong đó nhà máy điện mặt trời, là ví dụ điển hình cho phát triển bền vững.