Giáng sinh giống viên kẹo ngọt; từ từ tan chảy trong miệng làm ngọt ngào mọi vị giác, khiến bạn ước nó có thể tồn tại mãi mãi.