Cái không thể tránh khỏi không phải là cái chết mà là sự thay đổi, thay đổi là thực tế tồn tại duy nhất. Metaverse phát triển, từng ngày và mãi mãi.