"Người làm chủ chỉ có thể giữ chân nhân tài nếu quản lý họ với tư duy từ trái tim."