"Tất cả những con người làm việc với chúng tôi đều là “heartist” – kết hợp giữa heart và artist – là nhân tố rất quan trọng. Họ chính là nền tảng của cả công ty."