"Công nghệ nên hiện hữu giống như một giá trị thặng dư, nhưng không nên thay thế cho con người, đặc biệt là trong ngành kinh doanh xa xỉ."