Đừng có để đồng tiền mình kiếm được, đến cuối cùng đều trở thành viện phí.